PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Takemeto.nl (https://www.takemeto.nl) een onderdeel van:
We Convert

We Convert bestaat uit een adviesbureau en internetdiensten gericht op online marketing, tevens de exploitatie van websites op dit gebied.

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Takemeto.nl, de exploitatie van een website van We Convert persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken over Takemeto.nl, wordt hiermee bedoeld het onderdeel van de onderneming We Convert.

Takemeto.nl respecteert de privacy van alle klanten, gastbloggers en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten dan wel producten van Takemeto.nl. Wees je er dus van bewust dat Takemeto.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere websites, affiliate marketeers of social media buttons op de website van Take me to.

PERSOONSGEGEVENS DIE TAKEMETO.NL VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Takemeto.nl verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw geslacht;
– Jouw bankrekeningnummer;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
– Gegevens over jouw activiteiten en gedrag op onze website, jouw IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat-type.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE TAKEMETO.NL VERWERKT
Takemeto.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan ons zijn verstrekt.
Takemeto.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [emailadres noemen], dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG TAKEMETO.NL PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Takemeto.nl en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of aanmelden nieuwsbrief) aan ons verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking zijn:

– Voor het afhandelen van jouw betaling;
– Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Om contact met je te kunnen houden en opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om je te informeren over eventuele wijzigingen van diensten;
– Takemeto.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Takemeto.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De grondslagen van de gegevensverwerking zijn:
– Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
– Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting;
– Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven;

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (profilering) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een iemand van Takemeto.nl) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
Takemeto.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is;
– Voor emailmarketing en het versturen van nieuwsbrieven zolang de website bestaat en jij de toestemming niet hebt ingetrokken;

GEGEVENS DELEN MET ANDEREN
Takemeto.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Take me to blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Takemeto.nl in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@takemeto.nl
Takemeto.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Takemeto.nl en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Takemeto.nl wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Takemeto.nl niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Takemeto.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Takemeto.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Takemeto.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Takemeto.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@takemeto.nl

We Convert, onderdeel Takemeto.nl is een bv en is als volgt te bereiken:

Postcode : 1071 RV
Plaats : Amsterdam
KvK nr. : 53011341
BTW nr. : NL101132530B01
Telefoonnummer : 06 – 24 70 23 08
e-mailadres : info@takemeto.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is van 19 april 2024 en is opgemaakt volgens de regels van de AVG.